Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Wyrok WSA

Przedmiotem postępowania było sprawdzenie poprawności badania technicznego pojazdu marki ... o nr rej. ..., przeprowadzonego przez diagnostę W. N. Organ ustalił, że diagnosta wykonał badanie techniczne pojazdu z wynikiem pozytywnym, dokonując wpisu w dowodzie rejestracyjnym, pomimo braku adnotacji w dowodzie pojazdu o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem, czym naruszył przepis określony w pkt 10.5 kolumna 3 lit. d działu I zał. nr 1 do rozporządzenia.

Sprawa została rozstrzygnięta na korzyść diagnosty.

czytaj Wyrok WSA


Informujemy, że obecnie trwają zaawansowane prace nad wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż zapowiadana od lat tzw. „rewolucja” w systemie badań technicznych pojazdów wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 roku. 

Link do śledzenia zmian


Czy numer rejestracyjny jest daną osobową?

II SA/Gl 593/18 - Wyrok WSA w Gliwicach

Tradycyjny numer rejestracyjny pojazdu, składający się z liter i cyfr, nie jest daną osobową, gdyż ...

czytaj Warto wiedzieć


 

Pismo z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie prowadzenia rejestru badań technicznych w systemie informatycznym.

Dostępne dla użytkowników zarejestrowanych

czytaj Pismo


 

Skarga Kasacyjna do NSA

Pomoc udzielona diagnoście ze strony SITK RP o/Krosno z udziałem SUNRISE PHU Grzegorz Krzemieniecki okazała się na tyle skuteczna, że w wyniku złożonej przez prawnika skargi kasacyjnej, NSA uznał ją za zasadną i zasługującą na uwzględnienie. Z rozpoznania sprawy wynika, że poszczególne organy wykazały się mierną wiedzą w zakresie rozumienia i stosowania prawa.

czytaj Wyrok NSA


 

Zapraszamy do uczestnictwa w seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie, związanych z systemem badań technicznych pojazdów. W związku z sygnałami od właścicieli i pracowników SKP, zdecydowaliśmy się w dniach 25, 26 i 27 maja br. zorganizować TRZY DODATKOWE SEMINARIA ONLINE dla osób, które z różnych przyczyn nie mogły uczestniczyć w spotkaniach w kwietniu br.

 

„Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów w 2021 roku

po nowelizacji przepisów”

 

 

czytaj - Seminaria 2021 r.


Zapraszamy do zapoznania się z projektem (UC48) ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 24-02-2021 

czytaj  - projekty ustaw


Wyjaśnienie sprawy prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy prowadzącego Stację Kontroli Pojazdów w zakresie przeprowadzania badań technicznych, w tym funkcjonowania programu, obowiązujących dyspozycji prawnych, czasu przeprowadzania badania i prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji 

Dostępne dla użytkowników zarejestrowanych

czytaj Wyjaśnianie spraw


Komunikat dla Stacji Kontroli Pojazdów dotyczący przesyłania sprawozdań z opłat ewidencyjnych.

czytaj - CEPIK


Zabójczy smog z samochodowych spalin

NIK o eliminowaniu z ruchu drogowego pojazdów nadmiernie emitujących substancje szkodliwe 

czytaj artykuł