Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Tu wykonasz badanie techniczne

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

Zapoznaj się z:

  • pismem wysłanym przez SITK RP o/Krosno do Premiera RP w dniu 24.10.2022r. wraz z udzieloną odpowiedzią.
  • PETYCJĄ w sprawie legalnego stosowania wyliczenia wysokości opłat za przeprowadzanie badań technicznych pojazdów, wysłaną do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek.

czytaj Wyjaśnianie spraw


 

Zapraszamy do zapoznania się z posiedzeniami Komisji Infrastruktury oraz Podkomisji Nadzwyczajnej

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2540)

czytaj Wyjaśnianie spraw


 

Stanowisko SITK RP o/Krosno dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

czytaj Wyjaśnianie spraw


 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/535

z dnia 31 marca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 w odniesieniu do jednolitych procedur i specyfikacji technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnych cech konstrukcyjnych i bezpieczeństwa 

czytaj Dyrektywy i rozporządzenia UE


 

Odpowiedź Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców na pisma zawierające kopie petycji skierowanych do Prezesa Rady Ministrów oraz Kancelarii Prezydenta RP

czytaj Wyjaśnianie spraw


Projekt (UC48) ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez rząd 26 lipca 2022 r. (skierowany do Sejmu 9 sierpnia 2022 r.)

czytaj Projekt


 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie tabeli opłat za badania techniczne wysłany w dniu 26.07.2022 r.

Dostępne dla użytkowników zarejestrowanych

czytaj Wyjaśnianie spraw


 

Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 17.12.2021 r. w sprawie kosztów badań technicznych skierowana do Ministerstwa Infrastruktury wraz z udzieloną odpowiedzią z dnia 12-01-2022 r.

czytaj Wyjaśnianie spraw


 

PETYCJA z dnia 14 lipca 2022r. skierowana do Premiera RP dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

czytaj Wyjaśnianie spraw


Opinie prawne przygotowane na zlecenie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie, dotyczące szans pozwu grupowego o naprawienie szkody wyrządzonej niepodniesieniem ustalonej w 2004 r. opłaty za badania techniczne pojazdów.

Dostępne dla użytkowników zarejestrowanych

czytaj Opinie prawne