Uzyskaj dostep do wszystkich treści!

Zaloguj się Nawiąż współpracęOświadczenia, Wyroki

Mapa Polski

Pojazdy

Wyposażanie skp

Wyposażenie warsztatów i ASO

Szkolenia

Prawo

Projekty aktów prawnych

Serwis informacyjny

Zasady techniki prawodawczej

 

Interpelacja nr 967

do ministra infrastruktury i budownictwa

w sprawie wielomilionowych strat dla budżetu państwa z powodu niepobierania należnych opłat przez podmioty prowadzące stacje kontroli pojazdów

Zgłaszający: Jarosław Sachajko

Data wpływu: 08-02-2016

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

Zwracam się z prośbą o przeanalizowanie zgłoszonego przez Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oddział w Krośnie problemu niepobierania podatków przez wszystkie SKP.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym istnieje obligatoryjny obowiązek pobierania opłat przez SKP. Niestety opłaty te nie są pobierane przez wszystkie stacje kontroli pojazdów. Stanowi to ogromne straty dla Skarbu Państwa, ponieważ zarówno podatek od towarów i usług oraz podatek dochodowy od osób prawnych nie jest odprowadzany przez podmioty prowadzące SKP. Według oceny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, oddział w Krośnie na przełomie kilku minionych lat organy państwowe nie dążyły do uszczelnienia i kontroli zasad pobierania określonych przepisami opłat, w wielu powiatach organy nadzorujące SKP wręcz wskazywały na ich niepobieranie, skutkiem czego tracił na tym procederze Skarb Państwa. Z informacji uzyskiwanych od diagnostów samochodowych wynika, iż brak pobierania obligatoryjnych opłat przez podmioty prowadzące działalność w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów dotyczy następujących przypadków: badań technicznych taksówek, samochodów wykorzystywanych przez szkoły nauki jazdy. Nie jest wykluczone, że niepobieranie opłat miało miejsce także w przypadku pojazdów uprzywilejowanych.

Według Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacyjnych istnieje duże prawdopodobieństwo, że właściciele szkół nauki jazdy lub taksówek będą przedstawiać pojazdy do badań technicznych w SKP w których nie są pobierane opłaty wynikające z przepisów, ponieważ ostateczna cena do zapłaty będzie niższa w porównaniu do SKP, które pobierają opłaty dodatkowe.

Drugim argumentem podnoszonym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacyjnych jest brak pobierania opłaty w wysokości 60 zł za ustalenie brakujących parametrów technicznych w celu wystawienia dokumentu identyfikacyjnego pojazdu w związku z art. 81 ust 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Stanowisko zrzeszenia opiera się na tym, że po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 3 powyżej przytoczonej ustawy, w sytuacji, kiedy brakuje przynajmniej jednego z parametrów niezbędnego do rejestracji pojazdu diagnosta powinien pobrać opłaty osobno za badane dodatkowe i okresowe. Diagnosta na wniosek starosty lub na wniosek posiadacza pojazdu powinien ustalić dane pojazdu niezbędne do jego rejestracji (na podstawie art. 81 ust. 11 pkt 2 ustawy) i pobrać sumę opłat za okresowe badanie techniczne zgodnie z działem I tabeli opłat za badania techniczne pojazdów (Dz. U. nr 22, poz. 2261 z późn. zm.) oraz opłatę, o której mowa w pkt. 6.9 tabeli, a następnie określić wyniki badania jako "pozytywny".

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacyjnych podnosi zarzut, że urzędnicy nie wyciągnęli odpowiednich wniosków z opublikowanego raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2009 r., kiedy to ukazała się informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru przez starostów nad stacjami diagnostycznymi dopuszczającymi pojazdy samochodowe do ruchu drogowego. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność starostów jako organów odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi SKP, jak również zatrudnionymi w nich diagnostami. Według zrzeszenia osoby, którym powierzono zadania z zakresu nadzoru nad SKP, nie posiadali wymaganego przygotowania zarówno merytorycznego jak i praktycznego. Stowarzyszenie informuje również, że Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie miał podpisaną umowę w zakresie kontroli stacji kontroli pojazdów z wieloma organami nadzoru, więc sugeruje sprawdzenie, czy w ramach powierzonej kontroli inspektorzy TDT sprawdzali poprawność pobierania opłat za badania techniczne oraz przytacza informację o braku waloryzacji tabeli opłat w zakresie pobierania opłat za badania techniczne pojazdów. Z przedstawionego mi przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji pisma wynika, że Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie miał podpisaną umowę z podmiotami uprawnionymi do kontroli stacji kontroli pojazdów w zakresie kontroli SKP, w związku z powyższym.

W związku z powyższym wnoszę zapytanie:

  1. Czy powołane do tego przez Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie instytucje wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku kontroli SKP pod względem poprawności pobierania opłat za badania techniczne?
  2. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakresie pobierania opłat przez podmioty prowadzące SKP w kontekście okresowych i dodatkowych badań technicznych taksówek i nauk jazdy oraz w sprawie pobierania opłat za ustalanie brakujących parametrów, czy zostaną w tym zakresie podjęte czynności zmierzające do egzekwowania opłat przez SKP?
  3. Czy planowane są prace nad waloryzacją tabeli opłat za badania techniczne?

 

 żródło - www.sejm.gov.pl